معنی و ترجمه کلمه redundancy به فارسی redundancy یعنی چه

redundancy


نسخه بردارى از يک ويژگى به منظور جلوگيرى از خرابى سيستم که نتيجه بد عمل کردن ان ويژگى است ،افزونگى ،حشو،سخن ،زائد،فراوانى ،ربع ،اطناب
کامپيوتر : تکرار اطلاعات ميان فايلهاى گوناگون افزونگى
قانون ـ فقه : در دفاع دعوى از مسائل خارجى استفاده کردن
روانشناسى : حشو
علوم هوايى : افزونگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها