معنی و ترجمه کلمه refer به فارسی refer یعنی چه

refer


احاله کردن ،ارجاع کردن ،اشاره کردن ،نشان کردن ،نشانه روى به نقطه نشانى ،مراجعه کردن ،فرستادن ،بازگشت دادن ،رجوع کردن به ،منتسب کردن ،منسوب داشتن ،عطف کردن به
قانون ـ فقه : تسليم کردن عطف کردن
علوم نظامى : بازديد مجدد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها