معنی و ترجمه کلمه reflectance به فارسی reflectance یعنی چه

reflectance


قابليت بازتاب ،قابليت انعکاس
کامپيوتر : قابليت انعکاس
الکترونيک : ضريب بازتابى
روانشناسى : بازتابندگى
علوم هوايى : رفلکتانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها