معنی و ترجمه کلمه reflection به فارسی reflection یعنی چه

reflection


بازتابش ، )reflexion(انعکاس ،بازتاب ،انديشه ،تامل ،تفکر،پژواک
علوم مهندسى : انعکاس
عمران : انعکاس
شيمى : بازتاب
روانشناسى : تعمق
بازرگانى : انعکاس
ورزش : انعکاس
علوم هوايى : بازتاب ش
علوم نظامى : شکست نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها