معنی و ترجمه کلمه reflective به فارسی reflective یعنی چه

reflective


)reflectional(بازتابنده ،منعکس سازنده ،صيقلى ،وابسته بطرز تفکر،فکرى ،بازتابى ،انعکاسى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها