معنی و ترجمه کلمه regarding به فارسی regarding یعنی چه

regarding


عطف به ،راجع به ،در موضوع
عمران : دوباره تسطيح کردن
قانون ـ فقه : در خصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها