معنی و ترجمه کلمه regionalism به فارسی regionalism یعنی چه

regionalism


ناحيه گرايى ،تقسيم کشور بنواحى ،منطقه سازى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها