معنی و ترجمه کلمه regression sum of squares به فارسی regression sum of squares یعنی چه

regression sum of squares


مجموع مجذورات رگرسيون
بازرگانى : مجموع مربعات رگرسيون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها