معنی و ترجمه کلمه regulation به فارسی regulation یعنی چه

regulation


مقررات و نظامات نظام ،نظامنامه ،پهنه تنظيم ،تنظيم ،تعديل ،قاعده ،دستور،قانون ،ايين نامه ،مقرره
علوم مهندسى : ايين نامه
الکترونيک : تنظيم
معمارى : مقررات
قانون ـ فقه : تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها