معنی و ترجمه کلمه relations between load, shear and moment به فارسی relations between load, shear and moment یعنی چه

relations between load, shear and moment


عمران : رابط بين بار و نيروى برشى و لنگر خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها