معنی و ترجمه کلمه relevance به فارسی relevance یعنی چه

relevance


)relevancy(رابطه ،ربط،ارتباط


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها