معنی و ترجمه کلمه relief به فارسی relief یعنی چه

relief


کم کردن ،برجسته کارى ،معافيت ،رهايى ،مرخصى ،تعويض نگهبانى عوارض زمين ،کاهش ،اسودگى ،راحتى ،فراغت ،ازادى ،اعانه ،کمک ،امداد،رفع نگرانى ،تسکين ،حجارى برجسته ،خط بر جسته ،بر جسته کارى ،تشفى ،ترميم ،اسايش خاطر،گره گشايى ،جبران ،جانشين ،تسکينى
علوم مهندسى : خلاص کردن
معمارى : نقشه بردارى عوارض زمين
بازرگانى : اعانه ،امداد،تحفيف
علوم نظامى : شکل ظاهرى و پست و بلندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها