معنی و ترجمه کلمه relieving officer به فارسی relieving officer یعنی چه

relieving officer


مامور اعانه فقرا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها