معنی و ترجمه کلمه rem به فارسی rem یعنی چه

rem


اعلان شروع يک توضيح ،مقدار واحد از تشعشع يونيزه کننده
کامپيوتر : فرمانREM
علوم هوايى : مقدار تابش يونيزه کننده که در صورت جذب توسط يک جسم همان تاثيرات فيزيولوژيکى را که يک رونتگن اشعه ايکس يا تابشهاى گاما دارند خواهد داشت
ع لوم نظامى : مقدار دوز تشعشعى که اثرش برابر يک رونتگن اشعه ايکس باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها