معنی و ترجمه کلمه remarkable به فارسی remarkable یعنی چه

remarkable


قابل توجه ،عالى ،جالب توجه
بازرگانى : چشمگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها