معنی و ترجمه کلمه remove به فارسی remove یعنی چه

remove


دور کردن برطرف کردن ،جابجا کردن انتقال دادن ،بيرون اوردن ،از جا برداشتن ،بلند کردن ،رفع کردن ،دور کردن ،برطرف کردن ،بردن ،برچيدن ،زدودن ،برداشت کردن ،عزل کردن
علوم مهندسى : معزول کردن دور شدن
قانون ـ فقه : برداشتن مهر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها