معنی و ترجمه کلمه replenish به فارسی replenish یعنی چه

replenish


پرکردن مجدد،سرويس و سوختگيرى هواپيماها تجديد سوخت ،تدارک مجدد،تنظيم کردن روغن سلاحها،دوباره پر کردن ،ذخيره تازه دادن ،باز پر کردن
علوم نظامى : تجديد و ذخاير و انبارها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها