معنی و ترجمه کلمه report به فارسی report یعنی چه

report


شايعه ،اطلاع دادن ،خبردادن ،معرفى کردن خود،گزارش دادن به ،صداى شليک ،شهرت ،انتشار،صدا،گزارش دادن ،گزارش
علوم مهندسى : خبر
کامپيوتر : گزارش
معمارى : گزارش
قانون ـ فقه : گزارش تفصيلى و تاريخى جريان محاکمات که متض من کليه استدلالات وکلاى طرفين و ادله ابرازيه است و در CL از اهم منابع حقوق محسوب مى شود
روانشناسى : گزارش
بازرگانى : گزارش
علوم نظامى : گزارش ديدبانى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها