معنی و ترجمه کلمه required supply rate (rsr) به فارسی required supply rate (rsr) یعنی چه

required supply rate (rsr)


نواخت اماد موردنياز
علوم نظامى : نواخت مهمات مورد نياز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها