معنی و ترجمه کلمه requirement به فارسی requirement یعنی چه

requirement


لازمه ،دربايست ،نيازمندى ،تقاضا،احتياج ،الزام ،نياز،ايجاب ،التزام ،لازم ،مقرره
عمران : مورد نياز
قانون ـ فقه : مقتضى ،مقررات
روانشناسى : شرط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها