معنی و ترجمه کلمه res inter alios به فارسی res inter alios یعنی چه

res inter alios


قانون ـ فقه : acta alterinocere non debetتعهدات دو جانبه باعث اضرار شخص ثالث نمى تواند بشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها