معنی و ترجمه کلمه resistance of an earthed conductor به فارسی resistance of an earthed conductor یعنی چه

resistance of an earthed conductor


الکترونيک : مقدار مقاومت زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها