معنی و ترجمه کلمه resolutive به فارسی resolutive یعنی چه

resolutive


تحليل برنده ،محلل ،موجب فسخ ،دارو يا عامل گدازنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها