معنی و ترجمه کلمه resolved به فارسی resolved یعنی چه

resolved


با عزم ،داراى عزم ثابت ،مصمم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها