معنی و ترجمه کلمه respond به فارسی respond یعنی چه

respond


جواب دادن ،پاسخ دادن ،واکنش نشان دادن ،پاسخ
علوم مهندسى : پاسخ دادن
روانشناسى : پاسخ دادن
بازرگانى : واکنش نشان دادن
علوم هوايى : عکس العمل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها