معنی و ترجمه کلمه revenue cutter به فارسی revenue cutter یعنی چه

revenue cutter


کشتى مسلح دولتى که براى جلوگيرى ازقاچاق واجراى قوانين مالياتى بکار رود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها