معنی و ترجمه کلمه revilingly به فارسی revilingly یعنی چه

revilingly


ناسزا گويان ،بدگويان ،فحاشى کنان ،با فحش يا دشنام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها