معنی و ترجمه کلمه revolution به فارسی revolution یعنی چه

revolution


حرکت انتقالى ،يک دوره کامل ،سرعت دورانى ،واگشت ،شورش ،اشوب ،دوران کامل ،انقلاب ،حرکت انقلابى ،چرخش
علوم مهندسى : دوران شورش
عمران : حرکت انتقالى
قانون ـ فقه : شورش
روانشناسى : انقلاب
نجوم : حرکت انتقا لى
بازرگانى : انقلاب
ورزش : گردش
علوم هوايى : دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها