معنی و ترجمه کلمه rill erosion به فارسی rill erosion یعنی چه

rill erosion


فرسايش شيارى
عمران : اين نوع فرسايش دراولين بستر فرسايش يافته بصورت جوى ديده ميشود
معمارى : فرسايش شيارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها