معنی و ترجمه کلمه roll به فارسی roll یعنی چه

roll


نورد کردن ،ناوش ،دوران حول محور طولى ،غلتش ناو،غلطيدن ناو،طومار،لوله ،توپ( پارچه و غيره)،صورت ،ثبت ،فهرست ،پيچيدن ،چيز پيچيده ،چرخش ،گردش ،نورد،غلتاندن ،غلت دادن ،غل دادن ،غلتک زدن ،گردکردن ،بدوران انداختن ،غلتيدن ،غلت خوردن ،گشتن ،تراندن ،تردادن ،تلاطم داشتن
علوم مهندسى : نورد
قانون ـ فقه : فهرست
بازرگانى : طاقه
ورزش : چرخش نيمدايره روى يک پا و بعد روى پاى ديگر،چرخش توپ واليبال
علوم هوايى : غلطش
علوم نظامى : انحراف به چپ يا راست
علوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده