معنی و ترجمه کلمه roughrider به فارسی roughrider یعنی چه

roughrider


سوار کار ماهر اسبهاى چموش و وحشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها