معنی و ترجمه کلمه round به فارسی round یعنی چه

round


گرد بى خرده ،نوبت گرد کردن ،روند بوکس برابر 3 دقيقه ،زمان مسابقه تکواندو،گلوله ،فشنگ ،تعداد تير،تعداد شليک دور،بى خرده ،نوبت ،گردکردن ،بى خرده کردن ،کامل کردن ،تکميل کردن ،دور زدن ،مدور،گردى ،منحنى ،دايره وار،عدد صحيح ،مبلغ زياد
علوم مهندسى : مدور
کامپيوتر : بى خرده کردن
ورزش : هر روند 3 دقيقه و هرمسابقه 3 روند دارد با يک دقيقه استراحت بين روندها
علوم نظامى : دوربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها