معنی و ترجمه کلمه rubber plant به فارسی rubber plant یعنی چه

rubber plant


(گ.ش ).درخت کائوچو)Ficus elastica(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها