معنی و ترجمه کلمه saddle point به فارسی saddle point یعنی چه

saddle point


نقطه زينى شکل
شيمى : نقطه زينى
بازرگانى : منطقه تعادل در تئورى بازيها هنگاميکه ماکزيمم مينيمم ها با مينيمم ماکزيمم ها برابر است و استراتژى مطلق وجود دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها