معنی و ترجمه کلمه safety-lamp به فارسی safety-lamp یعنی چه

safety-lamp


چراغ اطمينان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها