معنی و ترجمه کلمه sag به فارسی sag یعنی چه

sag


يک بر شدن کوتاه و بلند شدن ،از باد رانده شدن تنزل کردن ،ته رفتن ،پژمرده شدن خم کردن ،شکم دار کردن ،در وسط گود کردن ،فرو رفتگى ،شکم دادگى ،خمش ،نقطه گود،خميدگى ،فرو نشستن ،از وسط خم شدن ،اويزان شدن ،صعيف شدن ،شکم دادن
علوم مهندسى : افت
عمران : شکم دادن
معمارى : نقطه پست
ورزش : ترک يارگيرى براى مهار حريف ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده