معنی و ترجمه کلمه sal ammonia battery به فارسی sal ammonia battery یعنی چه

sal ammonia battery


الکترونيک : پيل نشادرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها