معنی و ترجمه کلمه salt peter به فارسی salt peter یعنی چه

salt peter


شوره قلمى ،نيترات پتاسيم ،شوره برگ تنباکو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها