معنی و ترجمه کلمه salt به فارسی salt یعنی چه

salt


نمک طعام ،نمک ميوه ،نمک هاى طبى ،نمکدان)saltshaker( ،نمکزار)salt marsh(،نمک زده ن به ،نمک پاشيدن ،شور کردن
معمارى : نمک
شيمى : نمک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها