معنی و ترجمه کلمه sanction به فارسی sanction یعنی چه

sanction


جريمه ضمانت اجرا،تصديق ،مجازات اقتصادى ،تصويب کردن ،فرمان ،فتواى کليسايى ،سوگند،تصويب ،جواز،تاييد رسمى ،داراى مجوز قانونى دانستن ،ضمانت اجرايى معين کردن ،ضمانت اجرايى قانون
قانون ـ فقه : ضمانت اجرا،تجويز کردن
بازرگانى : مجازات کرد ن ،مجازات
ورزش : به رسميت شناختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها