معنی و ترجمه کلمه sandiness به فارسی sandiness یعنی چه

sandiness


ريگزارى ،رنگ ( ريگ قرمز) ،قرمزى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها