معنی و ترجمه کلمه sanguinity به فارسی sanguinity یعنی چه

sanguinity


دموى بودن ،(م.م ).هم خونى ،قرابت نسبى ،برنگ خون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها