معنی و ترجمه کلمه satirical به فارسی satirical یعنی چه

satirical


)satiric(هزلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها