معنی و ترجمه کلمه saturable (core) reactor به فارسی saturable (core) reactor یعنی چه

saturable (core) reactor


الکترونيک : راکتورر تنظيم پذير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها