معنی و ترجمه کلمه save به فارسی save یعنی چه

save


ذخيره کردن ،نگهداشتن ،حفظ کردن ،نجارت دادن ،رهايى بخشيدن ،نگاه داشتن ،اندوختن ،پس انداز کردن ،فقط بجز،بجز اينکه
کامپيوتر : پس انداز کردن
بازرگانى : صرفه جويى کردن ،پس انداز کردن
ورزش : نجات دروازه
علوم نظامى : نجات دادن پس انداز کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها