معنی و ترجمه کلمه sawmill به فارسی sawmill یعنی چه

sawmill


کارخانه چوب برى والوار سازى ،کارخانه اره کشى ،ماشين اره کشى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها