معنی و ترجمه کلمه say's law of markets به فارسی say's law of markets یعنی چه

say's law of markets


بازرگانى : قانون بازارهاى سى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها