معنی و ترجمه کلمه say a good word for به فارسی say a good word for یعنی چه

say a good word for


تعريف کردن ،دفاع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها