معنی و ترجمه کلمه scalogram به فارسی scalogram یعنی چه

scalogram


مقياس تراکمى( مقياس گوتمان)،scallywag(، )=scalawagنمايش وارائه ارقام واشکال از صور ساده بصور مشکل تدريجى
روانشناسى : مقياس تراکمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها