معنی و ترجمه کلمه scarce resources به فارسی scarce resources یعنی چه

scarce resources


بازرگانى : منابع کمياب

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها